أٞقْنِيُو
eḳníyoʰ (du. eḳniyóti, pl. éḳnehi or eḳánhi)
basic morphological information

n. (f.)

food
еда
طعام
LS 378; CSOL I 590; CSOL II 514
text examples

wa-ˀédher be-ḳáˁar wa-yóˁod díˀʸheʰ ḷe-ˀeḳníyoʰ wa-yeḳáṭab wa-yekós ‘And he stayed inside. He would go out for food, then hide again’ (CSOL II 30:35)

root
derivates