أٞقْرٞه
éḳreʰ (du. eḳríti, pl. i(ľ)ḳárhen)
базовые морфологические сведения

n. (f.)

sheath
ножны
غمد السكين
LS 386; CSOL II 386 ; Morris 2022:313
текстовые примеры

édof ˁag díˀʸheʰ ḷe-ˀéṣrɛhɛ men ḥáṣ̌ḥɛṣ̌ wa-ḥéraṭ ḥánžɛhɛr men iḳárhen ‘The man took his knife-case from his belt and pulled his dagger from the scabbard’ (CSOL II 7:9)

корень
этимология

Сf. perhaps Arb. waqr- ‘cleft in a hoof’.

éḳreʰ
éḳreʰ
éḳreʰ
éḳreʰ
éḳreʰ
éḳreʰ