مَتَقْهُر
mɛtέḳhor
pens
загоны
حظائر
LS 71–72; CSOL I 470; CSOL II 385; Naumkin et al. 2015a:56
text examples

taˁáḳaḷ máŝen di-baḷ šḥer wa-mɛtɛ́ḳhor di-baḷ érhon ‘For it will leave the house with no people, and the pens with no goats!’ (CSOL I 11:6)

root
derivates