دِأٞد
di-ˀed (du. di-ˀídi)
front leg (of an animal)
передняя нога
الرِجْل الأمامية
LS 52; CSOL I 465; CSOL II 378
text examples

éʸhork bᵉˁer tóˀo éraḥk ˁamḳ di-ḥádeb énḳafk ˁãy mésrek dékof tho be-di-ˀed ‘I was following a camel. Midway along, I released its tethering rope, and it kicked me with its front leg’ (CSOL I 23:27)

root
derivates