أٞلّٞهٞى
éľľehe (du. éˀḷoy, pl. eˀḷhíten or ḷehíten)
basic morphological information

n. (f.)

cow
корова
بقرة
LS 61; CSOL I 473; CSOL II 388; Naumkin et al. 2015a:57
text examples

ŝínik éľľehe teráḥa díˀseʰ náḥrer ‘I saw a cow licking its own nose’ (CSOL I 2:49)

other notes

The plural of this word is masculine with regard to concord (see discussion in CSOL I 8:9).

root
etymology

From PS *laˀay-at-, *layˀ-at- ‘cow’.

continental MSA
éľľehe
éľľehe
éľľehe
éľľehe
éľľehe
éľľehe
éľľehe
éľľehe