دُانِب، دٞانُب
dónib, dénob (du. doníbi, pl. edníbiʰ or ednébeʰ)
basic morphological information

n. (m.)

tail
хвост
ذَنَب
LS 130; CSOL I 529; CSOL II 448
text examples

ho kések gérbag di-gešóˁoʰ ˁífef wa-ṭérodk tos ˁaf éḷoy bes be-dénob ‘I found a cat which had torn up a goat kid, and I chased it until I caught it by the taiľ (CSOL I 25:16)

root
dnb
etymology

From PS *ḏanab- ‘taiľ.

continental MSA