إِدْهَن
ídhɛn (du. idέni, pl. idhónten)
basic morphological information

n. (f.)

ear
ухо
أذن
LS 53; CSOL I 466; CSOL II 379
text examples

a. ṣéroʰ fe ídhɛn ‘My ear hurt’ (CSOL I 18:38)

b. faḳḥ di-έˀɛfo be-saḳɔ́ṭri yezéˁe men zébreher di-ˀídhɛn díˀʸhen di-ḳenhóyten kor téken ṣáṭľeʰ ‘Some people on Soqotra cut off a bit of skin from the tips of the ears of their enimals to leave a notch’ (CSOL II 6:17) 

root
etymology

From PS *ˀuḏn- ‘ear’.

continental MSA